Školní jídelna Zábřeh
Úvodní strana
Aktuální informace
Provozni rád
Jídelní lístek
Fotogalerie
Kontakt
Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh
Školní jídelna Zábřeh

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna Zábřeh

Organizace jako zařízení školního stravování poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy ke školskému zákonu a dalšími právními předpisy. Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu organizace je výkon činnosti zařízení školního stravování, typu školní jídelna.

Organizace je oprávněna zabezpečovat závodní stravování pro svoje zaměstnance a další osoby v souladu s ustanovením § 33 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 2,3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími právními předpisy. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel organizace. Tato činnost slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost je provozována pouze v souladu s platnými právními přepisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost je prováděna na základě kalkulovaných cen, minimálně na úrovni úplných nákladů. Školní jídelna se řídí:

 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin

1. Informace o zařízení školního stravování

Hlavní činností školní jídelny je stravování žáků mateřských škol, základních škol, vlastních zaměstnanců, zaměstnanců škol a školských zařízení a v případě volné kapacity stravování cizích strávníků.

2. Provoz ŠJ

1. Úřední hodiny pro styk se strávníky jsou pondělí - pátek od:

 • 7:00 – 8:00
 • 11:15 - 13:30

Výdej obědů pro:

 • žáky ZŠ od 11:30 do 13:45
 • cizí strávníky od 11:15 do 12:00, pouze do čistých jídlonosičů
 • nemocné strávníky v první den nemoci od 11:30 do 12:00
Strávník má nárok na stravu za zvýhodněnou cenu pouze v době pobytu ve škole. Pro nemocné strávníky lze oběd do jídlonosiče vyzvednout pouze první den nemoci. Strávník je povinen obědy v době nepřítomnosti či nemoci odhlásit

3. Výše stravného

 • cena za školní stravování žáků je určena výší finančního limitu
 • u žáků základních a mateřských škol cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která je v souladu s finančním limitem na nákup potravin podle jejich věkové skupiny. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období od 1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění pozdějších předpisů.
 • cena pro cizího strávníka je určena kalkulacemi stravy, které jsou stanoveny každoročně s přihlédnutím k nákladům na stravování minulého roku

4. Úhrada stravného

Úhrada stravného se provádí měsíčně předem:

 • inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů na základě předchozího povolení inkasa strávníkem nebo zástupcem nezletilého strávníka. Inkaso probíhá k 15 dni v měsíci. Záloha k inkasu se rovná - cena oběda x počet stravovacích dní v následujícím měsíci. /mimo školní prázdniny, předem hlášené ředitelské volno/. Peníze za odhlášenou stravu budou odečteny od zálohy na další měsíc
 • v hotovosti – v pokladně jídelny ve výše uvedených úředních hodinách
 • fakturací - na základě předem uzavřených smluv

Strávník-jeho zákonný zástupce, který ukončil docházku do školní jídelny, přechod na jinou školu, přestěhování se je povinen tuto skutečnost prokazatelně oznámit školní jídelně předem (zejména strávníci se svolením k inkasu stravného).

Školní jídelna Zábřeh
TOPlist