Školní jídelna Zábřeh
Úvodní strana
Aktuální informace
Provozni rád
Jídelní lístek
Fotogalerie
Kontakt
Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh
Školní jídelna Zábřeh

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna Zábřeh

5. Přihlášení ke stravování

Každý strávník se musí ke stravování přihlásit 24 hodin předem. Jakékoliv změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy, zejména změny čísla účtu, příjmení, bydliště je strávník povinen neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny. Přihlásit oběd si může strávník i na www.strava.cz pokud má přidělené osobní přihlašovací údaje a na svém stravovacím kontu dostatečný finanční obnos. Nelze si objednat stravu, kterou vznikne dluh ve školní jídelně.

6. Objednání stravy

Školní jídelna vaří 2 druhy jídel. Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky. Výběr ze dvou druhů jídel je možný pro všechny dospělé strávníky a žáky, kteří dovrší v daném školním roce11 let věku. Pokud má strávník zájem o oběd č. 2, je třeba si ho objednat předem.

Jídelní lístky bývají vyvěšovány ve školní jídelně nebo jsou přístupné na internetové adrese: www.strava.cz po zadání čísla 889 přiděleného školní jídelně, nebo na www.jidelna-zabreh.cz. Objednávání se provádí vložením stravovací karty nebo čipu do objednávacího boxu umístěného na jídelně a navolením příslušného čísla obědu. Ve školní jídelně lze využívat výběru jídel i prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz. K realizaci tohoto způsobu výběru jídel je nutno navštívit kancelář školní jídelny a získat přístupové údaje ke svému stravovacímu kontu. Ve výjimečných případech, (nemoc personálu, živelná pohroma, nebo v období prázdnin) připravuje jídelna pouze 1 druh jídla. Zakoupený oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, hodnota oběda se automaticky odečítá z konta strávníka. Odečtení neodebraného oběda nelze již opravit a nepřísluší za něj finanční náhrada.

7. Odhlášení ze stravování

Odhlášení stravy lze provést nejméně 24 hodin předem a to osobně v kanceláři stravenek. Telefonicky lze odhlásit bez nároku na pozdější reklamaci. V případě nemoci lze stravu odhlásit téhož dne nejpozději do 7,30 hodin. Další možností je odhlášení prostřednictvím portálu www.strava.cz v rámci přidělených osobních přihlašovacích údajů. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání dotovaného oběda. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče měli zájem o odebírání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.

8. Stravovací karta nebo čip

Po zaevidování si v pokladně školní jídelny strávník zakoupí stravovací kartu /ŠJ/ nebo čip /ZŠ/. Tento čip nebo kartu nezbytně potřebuje k odebrání stravy, popř. navolení druhu obědu na následující dny. Tento čip nebo karta platí po celou dobu školní docházky, pokud není poškozen. Po ukončení stravování karta zůstává majetkem strávníka. Stane-li se, že karta je opotřebována nebo poškozena, je povinností každého strávníka zakoupit si kartu novou, poněvadž zničená karta může způsobit poškození čtecího zařízení a tato oprava je nákladná a může být připsána k úhradě strávníkovi.

V případě zapomenutého čipu popř. karty si může strávník vyzvednout náhradní stravenku u objednávacího boxu po zadání přihlašovacích údajů. Upozorňujeme strávníky na možnost odběru 3 kusů náhradních stravenek v měsíci bezplatně. Každá další náhradní stravenka je zpoplatněna manipulačním poplatkem 5,-Kč /náklady na papír, barvu opotřebení a údržba elektronické stravenkářky/.

Při ztrátě nebo poškození si však musí koupit čip nebo kartu novou. Každou ztrátu karty (čipu) by měl strávník ve svém zájmu co nejdříve nahlásit v pokladně, aby mohla být zablokována a nemohla být zneužita. Za zneužití nenáleží vlastníkovi karty nebo čipu žádná náhrada. Upozorňujeme strávníky, aby si ve vlastním zájmu změnili svoje přístupové heslo a dále ho nesdělovali.

9. Stav konta

Každý strávník si může zjistit stav konta:

  • denně na obrazovce objednávacího boxu
  • nebo prostřednictvím portálu www.strava.cz a osobních přihlašovacích údajů.

Školní jídelna Zábřeh
TOPlist