Školní jídelna Zábřeh
Úvodní strana
Aktuální informace
Provozni rád
Jídelní lístek
Fotogalerie
Kontakt
Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh Školní jídelna Zábřeh
Školní jídelna Zábřeh

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna Zábřeh

10. Jídelní lístek

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných druhů potravin. Pestrost je upravována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možností co nejčastěji. Strávník má nárok na oběd v případě, že je tento řádně v termínu objednán a zaplacen.

11. Výdej obědů

Při výdeji obědů si strávníci vezmou podnos a řadí se k výdejnímu okénku. Stravovací kartu nebo čip přiloží ke čtečce. Pokud mají řádně přihlášen oběd, kuchařka jim oběd vydá. Pokud čtecí jednotka vykáže nějakou nepřesnost, obrátí se strávník na pracovníka dozoru. Strávník si vydaný oběd položí na podnos, vezme si doplněk k obědu (ovoce, salát, desert apod.) a odchází od výdejního okénka k volnému místu u stolu. Pokud má strávník zájem o přídavek, je mu vyhověno, ale dostane přídavek jen toho jídla, které měl objednané. Přídavek se skládá z přílohy šťávy nebo omáčky, na požádání salátu, přídavek masa není možný. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Odnášení nádobí a jídla z jídelny není dovoleno. Pokrm je určen k přímě spotřebě v jídelně. Osoby, které nemají zakoupenou stravu, mají vstup do jídelny zakázán.

12. Výdej obědů do jídlonosičů

Strávník, který požaduje výdej obědu do jídlonosiče je povinen si tento jídlonosič rozložit na podnos a předat jej vydávajícímu personálu, který mu stravu vydá. Jiný způsob není možný a oběd vydán nebude. Strávníci, kteří si jídlo odnášejí v jídlonosiči bezprostředně po jeho odebrání opustí prostory jídelny.

13. Dozor

Dozor ve školní jídelně zajišťuje zaměstnanec školní jídelny. Sleduje chování od příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dále zamezují vstupu rodičů do jídelny, zajišťují kázeň strávníků včetně dodržování hygienických a kulturně stravovacích návyků. Případné pochybnosti a závady konzultují s vedoucí provozu dané jídelny. Pokud během výdeje dojde ke znečištění stolů, židlí, podlahy oznámí dozor ve školní jídelně tuto skutečnost vedoucí kuchařce, která zajistí příslušný úklid.

14. Chování žáků

V prostorách školní jídelny se všichni strávníci řídí tímto vnitřním řádem. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a tak, aby nedošlo k úrazu. Po dobu výdeje dodržují strávníci pokyny dozoru. Jedí klidně, ale neotálejí s jídlem; při jídle neruší hlasitým hovorem, netelefonují, bez vážného důvodu nevracejí zbytky, nevynášejí jídlo a ovoce z jídelny. Po odnesení použitého nádobí neprodleně opustí jídelnu. Nárok na připravený nápoj mají pouze strávníci, kteří mají zaplacený oběd.

15. Bezpečnost v jídelně

Dohled nad strávníky vykonávají zaměstnanci školní jídelny. V případě úrazu v jídelně jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Do školní jídelny je zakázáno vodit psy a jiná domácí zvířata.

16. Ochrana majetku

Strávníci používají majetek školy a školní jídelny pouze za účelem stravování. Jsou povinni šetřit majetek a vybavení jídelny. Škodu na majetku, kterou způsobí strávník z nedbalosti nebo úmyslně, je povinen strávník nebo jeho zákonný zástupce v plné výši uhradit.

17. Doba prázdnin, ředitelské volno

V těchto dnech jsou žáci automaticky odhlášeni. Pokud mají zájem se v tyto dny stravovat, hradí plnou cenu obědu jako cizí strávník dle platného ceníku. O termínech, kdy je jídelna uzavřená, jsou strávníci předem informováni školou nebo na internetových stránkách.

Ředitelství školy seznámí školní jídelnu s konáním mimořádných akcí, ředitelského volna a mimořádných prázdnin s týdenním předstihem. Hromadné odhlášky vyžadují změny v objednávání potravin.

Závěrečné ustanovení

S vnitřním řádem jsou strávníci, v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu v prostorách jídelny, na webových stránkách www.jidelna-zabreh.cz a předáním odpovědnému zástupci školy.

Připomínky rodičů je možné projednat s hlavní kuchařkou popřípadě s ředitelkou školní jídelny ihned, telefonicky nebo osobně po sjednání schůzky.

V případě nevhodného chování žáků v prostorách jídelny a neuposlechnutí napomenutí dozoru v jídelně, je strávník povinen na vyzvání dozoru nebo pracovníků jídelny předložit čip na výdej obědů nebo jiný průkaz. V případě opakujícího se porušování kázně v jídelně, bude takový strávník vyloučen ze stravování. V případě nedodržování vnitřního řádu cizími strávníky je v pravomoci ředitelky zařízení, vyloučit strávníka ze stravování.

Ve vlastním zájmu hlídejte svá osobní přístupová data na stránkách www.strava.cz tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.


V Zábřeze 1.3.2017

ředitelka školní jídelny

Školní jídelna Zábřeh
TOPlist